Меню
Your Cart

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ ФОКСИ ГЕЙМС


Настоящите Общи условия регламентират отношенията възникващи между потребителите и „Фокси Трейд” ООД, гр. София /наричан за краткост Оператор/, във връзка със закупуване на стоки и услуги от електронния магазин Настолни игри Фокси Геймс.


Общите условия са съобразени с действащото в Република България законодателство, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката.


1. Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е всяко лице, което е регистрирано в САЙТА с уникално потребителско име и парола.


2. Потребителят е задължен да не дава публичност на уникалното си име и парола, и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват чрез тяхното използване.


3. Потребителят е длъжен да съобщи незабавно на Оператора и надлежните органи за констатирано неправомерно ползване на уникалното му име и парола от недобросъвестни трети лица.


4. Операторът, ръководейки се от принципа за конфиденциалност, се задължава да не разгласява по какъвто и да е начин предоставената му от потребителя информация. Изключение е допустимо единствено в случаите, когато ползването и е пряко свързано с изпълнение на поетите към него задължения или когато за предоставянето и е направено надлежно искане от компетентен държавен орган.


5. Закупуване на продукт или услуга се извършва съгласно дадените в САЙТА указания и чрез заплащане на стойността му по банкова сметка на Оператора, наложен платеж, дебитна/кредитна карта или в брой в офиса на Оператора. Пазаруването е възможно само за регистрирани потребители.


6. Потребителят посочва по собствено желание лични данни – трите имена, e-mail, телефон и постоянен адрес, необходими за евентуална обратна връзка по повод реализация на доставката или ако продукта се закупува в полза на трето лице, достатъчно данни за неговото доставяне.


7. Разходите по доставката на закупен артикул не са включени в неговата цена и се заплащат отделно при закупуването му,освен в случаите, когато е посочено друго.


8. При непосочване или неточност на данните съгласно чл.1 и чл.6 от настоящите ОУ, позволяващи идентификация на потребителя или третото лице Операторът не носи отговорност при евентуално възникнали проблеми по реализацията или доставката на продукта.

 

9. С оглед оптимално поддържане на системата Операторът систематизира единствено техническа информация, която не съдържа лични данни идентифициращи потребителите.


10. Ваучерите, издавани от Оператора не са платежно средство и не могат да бъдат използвани като такова. С тях единствено се удостоверява, че е извършено плащане на определен пакет с включена в него стока или услуга, за който е издаден сертификата.


11. Съхранението на ваучъра от закупуването му до предявяване за реализация е задължение на купувача или неговия притежател. При евентуално изгубване на сертификата, купувачът е длъжен незабавно да уведоми Оператора за това.


12. В случай, че стоката или услугата по пакета предмет на сертификата е от специфичен вид изискващ наличие на специални условия за изпълнение, Операторът определя срок за неговото предявяване. След изтичане на този срок ваучерът губи своята валидност и притежателят му не може да предявява каквито и да е претенции спрямо Оператора, така и към конкретния доставчик на стоката или услугата.


13. Операторът не носи отговорност за качеството на предоставените стоки или услуги. Всички възникнали във връзка с това въпроси се решават между потребителя и доставчикът предоставил конкретната стока или услуга.


14. При настъпили повреди на получени въз основа на закупен ваучер стоки, отношенията се уреждат съгласно определените от производителя условия съпътстващи стоката и установените гаранционни срокове приети от потребителя в момента на нейното получаване.


15. Операторът не носи отговорност при настъпили за потребителите каквито и да е вреди, в т.ч. телесни повреди или смърт, резултат от ползване на предоставена от доставчик стока или услуга.


16. Операторът обезпечава предоставянето на стоката или услугата предмет на ваучера чрез договарянето й със съответните Доставчици.


17. Потребителят предоставил лични данни е длъжен да уведоми незабавно Оператора в случай на отказ от страна на доставчика да изпълни предоставен му сертификат, като представи доказателства удостоверяващи това.


18. При документиран отказ за изпълнение от страна на доставчика на предоставен му надлежен сертификат, на купувача се възстановява заплатената сума, след представяне на ваучера и издадения при закупуването му касов бон.


19. Операторът си запазва правото по всяко време да извършва промени на настоящите Общи условия.


20. При изменение на настоящите Общи условия за нереализираните ваучери се прилагат ОУ действали по време на закупуването им.

   

 21.Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.


22.Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия. Фокси Геймс не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока/ Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката/ Стоките.


23.На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта и/ или в съпътстващите ги сертификати, упътвания за ползване и други, доколкото такива има издадени за съответната Стока/ Стоки.


24.Рекламации относно закупени и предадени Стоки могат да бъдат направени в срок от 14 дни, считано от датата на доставката.


25.Според новия Закон за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 7 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента (включително ненарушената опаковка). Изключение правят стоките, пренасяни на електронни носители (музикални дискове, например) – те неподлежат на такова връщане.


Права и задължения на Потребителя


1.Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.


2.Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.


3.Потребителят има право на доставка на заявената Стока/ Стоки на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.


4.Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.


5.Всеки новорегистриран Потребител автоматично има включена опция за получаване на ежеседмичния информационен бюлетин на сайта. Потребителят има право да се отпише от новинарският е-мейл и повече да не получава такъв до евентуална негова друга промяна на настройките.


Права и задължения на Фокси Геймс


1.Фокси Геймс няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.


2.Фокси Геймс има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на оператора, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. Фокси Геймсне носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта.


3.Фокси Геймс има право да събира и използва информация относно своите Потребители.


4.Всички цели, за които Фокси Геймс ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката.


5. Фокси Геймс гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.


6. Фокси Геймс има право да инсталира върху компютрите на Потребителите cookies. Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която използва и записва и други.


Изменение на Общите условия


Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Фокси Геймс, като същото се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то Фокси Геймс има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.


Уведомления


Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/ адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/ адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Бисквитки
Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето устройство. Те са безобидни. Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Прочети подробно тук.